MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SPORTOVNÍ KLUB z.s.

Klášterská 882, Mnichovo Hradiště 295 01

IČO: 18621937


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


§ 1

Obecná ustanovení

 1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového areálu, kterým je Mnichovohradišťský SK (dále jen MSK) se sídlem Klášterská 882 v Mnichově Hradišti, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do fotbalového areálu MSK a používající zařízení fotbalového areálu MSK. 
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu fotbalového areálu MSK je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou ve fotbalového areálu MSK vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.


§ 2

Fotbalový areál MSK 

 1. Fotbalový areál MSK slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje výlučně výkonný výbor MSK. 

 2. Veřejnost může do areálu fotbalového areálu MSK vstupovat pouze se souhlasem výkonného výboru MSK, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím výkonného výboru MSK, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem. 

 3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalový areál MSK využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností Mnichovohradišťský SK jakožto i pro hosty těchto osob. 

 4. Kromě výkonného výboru MSK je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.


§ 3

Pobyt ve fotbalovém areálu MSK

 1. Ve fotbalovém areálu MSK mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř fotbalového areálu MSK má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z fotbalového areálu MSK vyveden. Při opuštění fotbalového areálu MSK ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

 2. Fotbalový areál MSK je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce a do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno výkonným výborem MSK z organizačních důvodů jinak.

 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném výkonným výborem MSK ve fotbalovém areálu MSK pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve fotbalovém areálu MSK, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky policie kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.


§ 4

Vstupní kontrola

 1. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, které mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

 2. Do prostoru fotbalového areálu MSK je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících ve fotbalovém areálu MSK. O zákazu vnášet takové předměty do fotbalového areálu MSK je

 3. z pověření výkonného výboru MSK oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech členové výboru MSK.

 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do fotbalového areálu MSK nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do fotbalového areálu MSK. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

 5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

 6. Každý návštěvník je při vstupu do fotbalového areálu MSK povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.


§ 5

Chování ve fotbalovém areálu MSK

 1. Každý návštěvník fotbalového areálu MSK je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení fotbalového areálu MSK a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která ve fotbalovém areálu MSK právě probíhá.

 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

 3. Návštěvníci fotbalového areálu MSK jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru fotbalového areálu MSK bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.


§ 6

Zákazy

       1.      Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru fotbalového areálu MSK zejména                             následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

                a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiály

                b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací,                               úderové či bodací zbraně,

                c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

                d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z                       lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

                e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

                f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně                                       odpovídajících odpalovacích zařízení,

                g) tyče pro vlajky či transparenty,

                h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

                i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

                j) laser ukazovátko,

                k) kufry, velké tašky, batohy nebo

                 l) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku                    či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu výkonného výboru MSK.

        2.     Dále je návštěvníkům zakázáno:

                a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým                               mravům odporující slogany či zobrazení,

                b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády,                           ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy,                     sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

                 c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní                          prostory, místnosti funkcionářů),

                d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

                 e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

                 f) ničit zařízení a vybavení fotbalového areálu MSK.

                 g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku MSK nebo fotbalový                    areál MSK.

                 h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

                 i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat fotbalový areál MSK jinou                              cestou, zejména odhazováním věcí,

                 j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

                 k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či                                    obrazové záznamy, jak v prostoru fotbalového areálu MSK, tak z průběhu akce,

                 l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na                                stadionu.

          3.    Výkonný výbor MSK je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a                             omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci,                         kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu                                     pokuty v minimální výši 1.000 Kč, v maximální výši 50.000 Kč, dle závažnosti porušení                                 stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Výkonný                                   výbor MSK je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu nebo                       výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění                           též na dobu neurčitou vstup do fotbalového areálu MSK.  


  § 7

  Prodej a reklama

  Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř fotbalového areálu MSK je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem výkonného výboru MSK.


  § 8

  Práva pořadatele / dohled

  Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce MSK a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.


  § 9

  Odpovědnost za škody


  1. Vstup a užívání fotbalového areálu MSK uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. MSK odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

  2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit zástupcům MSK.

  § 10

  Jednání proti předpisům


  1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z fotbalového areálu MSK a postihnuti zákazem vstupu do fotbalového areálu MSK. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

  2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti MSK nebo pořadateli dané akce.

  3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.


  § 11

  Účinnost

  Tento Návštěvní řád fotbalového areálu MSK je účinný od jarní části soutěžního ročníku 2022/2023.
  Klášterská 882, Mnichovo Hradiště, 295 01
  Vytvořeno službou Webnode Cookies
  Vytvořte si webové stránky zdarma!