Organizační řád pořadatelské služby

Mnichovohradišťského SK:

v souladu s článkem 6 RMS, SKFS pro soutěžní ročník 2022/2023

Článek 1

Základní povinnosti pořadatele utkání

a) Pořadatelský klub je povinen při utkání a v souvislosti s ním zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegovaných orgánů, jakož i pořádek v prostoru stadionu.

b) Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve fotbalovém areálu MSK ohrožena závažným způsobem a přes veškerá opatření učiněná pořadatelem nedojde k obnovení pokojného stavu, je pořadatel povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik a bez zbytečného odkladu požádat o spolupráci Policii ČR.

c) Kontaktní telefonní čísla:

Policie České republiky: 158

Městská policie: 156

Zdravotní služba: 155

Hasičský záchranný sbor: 150


Článek 2

Technické povinnosti pořadatele utkání


a) V souladu s pravidly fotbalu připravit hrací plochu, míče a mít k dispozici IT techniku a

tiskárnu pro zápis o utkání, náhradní píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na

losování a praporky pro asistenty rozhodčího.


b) Zajistit pro soupeře a rozhodčí čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech

vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt.


c) Vyhradit pro delegáta utkání, případně další úřední osoby místo, z něhož budou mít dobrý

rozhled na hrací plochu a celý prostor hřiště.


d) Zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc. Za poskytnutí první

pomoci v době utkání odpovídá osoba, jejíž jméno, příjmení a datum narození se uvádí

v zápisu o utkání, pokud rozpis soutěže nestanoví jinak. První pomoc je zdravotní služba

povinna poskytnout jak divákům, tak příslušníkům obou družstev, nemají-li vlastního

lékaře či zdravotníka. Mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly,

pokud tak stanoví rozpis příslušné soutěže.


e) Pokud je k dispozici rozhlas zajistit, aby v rozhlasových relacích bylo obecenstvo

vhodnou formou informováno o činnosti obou klubů. Hlavním úkolem rozhlasových

relací je však přispět k zajištění pořádku a klidu v hledišti.


f) Poskytnout vhodné občerstvení hostujícímu družstvu a delegovaným osobám FAČR a

řídícím orgánem soutěže v poločase utkání.


g) Zabezpečit stálou službu před kabinou rozhodčích.


h) Převzít dopravní prostředky rozhodčích a delegátů, určit jim místo k parkování a řádně je

opatrovat. Zajistit bezpečné uložení osobních věcí hráčů, funkcionářů, rozhodčích a

delegátů v šatnách. Pokud to uvedení účastníci požadují, je pořadatel utkání povinen

zabezpečit úschovu jejich peněz a cenností. Za škody na převzatých dopravních

prostředcích, uložených věcech, uschovaných penězích a cennostech odpovídá pořadatel

utkání podle zákona.


ch) Umožnit televizní, filmový, kamerový nebo obdobný záznam utkání řídícímu orgánu

soutěže a hostujícímu družstvu.


k) Zajistit:

- včasné otevření pokladen podle povahy utkání

- označit ceny vstupenek na viditelném místě

- vstup do prostorů stadionu a hlediště s řádně zakoupenou vstupenkou nebo průkazem

    opravňujícím ke vstupu

l) Zajistit vhodné osoby pro výkon funkce oddílových pomezních rozhodčích v případě, že

nebyli na utkání nominováni řídícím orgánem.


m) Na hráčskou lavici mají přístup pouze náhradníci v dresu uvedení v zápise o utkání. Dále

pak trenér, asistent trenéra, vedoucí družstva, zdravotník a masér, kteří musí být z důvodu

identifikace označeni visačkami a uvedeni také v zápise o utkání.


n) Zajistit pořadatelskou službu v určeném počtu a kvalitě podle kategorií utkání, nebo

rozpisu příslušné soutěže a to tak, aby byl funkční od doby soustřeďování diváků až do

doby jejich odchodu ze stadionu. Pořadatelská služba se řídí zejména Soutěžním řádem

SKFA a Organizačním řádem pořadatelské služby.


Článek 3

Pořádkové povinnosti pořadatele utkání


a) Pořadatel utkání je povinen neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým,

ozbrojeným či osobám vnášejícím předměty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví

ostatních účastníků utkání.


b) Zabezpečit zákaz vstupu do ohraničeného prostoru hřiště. U neohraničených hřišť se za

prostor hřiště považuje vzdálenost dvou metrů od pomezních čar a čtyř metrů od

brankových čar všem osobám kromě:

- rozhodčích a členů družstev

- pořadatelů, příslušníků policie či pořádkových služeb, podavačů míčů, event. dalších

    osob oprávněných na základě řádu pořadatelské služby či jiných předpisů.

- fotoreportérů, filmařů na základě příslušného povolení pořadatelského klubu


c) Umožnit vstup na hrací plochu v průběhu utkání jen hráčům a rozhodčím. Ostatní osoby

mohou vstoupit na hrací plochu jen se souhlasem rozhodčího.


d) Pořadatelský klub odpovídá za to, že na hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že

v hledišti nebude docházet k výtržnostem, rvačkám či k verbálním projevům hanobícím

příslušnost k rase, národu, etniku či k jiným projevům porušování občanského soužití.


e) Pořadatelský klub může pro případ narušení pořádku při utkání projednat součinnostní

dohodu s územním pracovištěm Policie ČR či Městskou policií.


Článek 4

Pořadatelská služba

Pořadatelský klub musí na soutěžní utkání zabezpečit pořadatelskou službu v potřebném

počtu a kvalitě podle kategorie utkání


a) Hlavní pořadatel


- Je orgánem pořadatelského klubu, který je spolu s klubem odpovědný za plnění

    povinností uvedených v čl. 2 a 3 tohoto Organizačního řádu pořadatelské služby.

- Hlavní pořadatel musí být viditelně a výrazně označen nezaměnitelným způsobem.

    Toto označení musí být výrazně odlišné od ostatních pořadatelů.

- V Zápisu o utkání je hlavní pořadatel uveden jménem, příjmením, ID FA, pokud

    rozpis soutěže nestanoví něco jiného.

- Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani

    pomezního rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva.

- Určuje umístění pořadatelů na jednotlivých stanovištích ve stanovených počtech.

- Před utkáním, v jeho průběhu i po jeho skončení je povinen respektovat pokyny

    rozhodčího a delegáta svazu k zajištění pořadatelské služby a bezpečnosti účastníků

    utkání, a to až do jejich odjezdu z prostoru stadionu, event.na jejich požádání až na

    hranice obce.

- Ve spolupráci s policií, příp. dalšími pořádkovými službami, je hlavní pořadatel

    povinen učinit veškerá opatření ke zjištění totožnosti pachatelů, kteří porušili

    zákony nebo omezení uvedená v čl. 3 tohoto OŘPS a nahlásit je řídícímu orgánu

    soutěže.

b) Pořadatelé


- Pořadatelský sbor musí být složen z osob starších 18 let, které jsou poučeny o svých

    úkolech a povinnostech hlavním pořadatelem.

- Pořadatelský sbor tvoří: zástupce hlavního pořadatele

    pořadatelé, uvaděči a pokladníci

    zdravotní služba (lékař nebo zkušený zdravotník)

    podle podmínek i další osoby, např. hlasatel, videotechnik

    domácího družstva

- Pořadatelé musí být označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem.


Článek 5

Odpovědnost

a) Za nesplnění, nebo porušení povinností uvedených v čl. 2 (technické povinnosti

pořadatele utkání) odpovídá pořadatelský klub. Sankce stanoví řídící orgán soutěže.


b) Za nesplnění nebo porušení povinností uvedených v čl. 3 (pořádkové povinnosti

pořadatele utkání) odpovídá pořadatelský klub a hlavní pořadatel podle míry svého

zavinění. Sankce stanoví v disciplinárním řízení příslušná disciplinární komise.


c) Pokud jednotliví pořadatelé nesplní nebo poruší své povinnosti, nejsou individuálně

disciplinárně odpovědní. Odpovídá za to pořadatelský klub, případně hlavní pořadatel.


d) Jestliže porušení nebo nesplnění povinností uvedených v čl. 2) a 3) lze podřadit pod

některý ze znaků uvedených v čl. 58 Soutěžního řádu fotbalu, budou vůči klubu řídící

komisí soutěže vyvozeny herní důsledky.


e) Proti účastníkům utkání, kteří naruší veřejný pořádek a bude zjištěna jejich totožnost,

musí být zavedeno disciplinární, přestupkové nebo trestní řízení podle charakteru a

závažnosti narušení a právního postavení narušitele.


f) Pokud se podaří zjistit totožnost osob, které se dopustily porušování občanského

soužití nebo neoprávněně vnikly do hřiště či na hrací plochu, bude to mít jako

polehčující okolnost vliv na posuzování disciplinárního provinění klubu.


Článek 6

Závěrečná ustanovení


Organizační řád pořadatelské služby musí být k dispozici v kabině rozhodčích při každém utkání.


Jeho dodržování mají právo kontrolovat rozhodčí, delegát svazu, případně dohlížecí orgán.


Jedno vyhotovení zpracovaného Organizačního řádu pořadatelské služby musí být předloženo řídícímu orgánu soutěže.


Tento organizační řád pořadatelské služby nabývá účinnosti dne 1.7.2022


  Ondřej Knobloch          

předseda                  

Mnichovohradišťského SK

Klášterská 882, Mnichovo Hradiště, 295 01
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!